Ledeninfo
Veilig verzekerd

Welke risico's dekt de OKRA-SPORT+-verzekering?

De verzekeringspolis die onze sportfederatie met DVV-Verzekeringen heeft afgesloten voldoet aan alle decretale normen en biedt bovendien nog heel wat aanvullende dekking. En dit voor een jaarlijkse OKRA-SPORT+-ledenbijdrage van amper 8,00 euro, inclusief verzekeringspremie. In ruil voor dit slechts geringe bedrag zijn de aangesloten leden een heel kalenderjaar lang verzekerd tegen de volgende risico's:

Let op: Er is een franchise van € 25 op alle dossiers.

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid:

Deze is in het geding wanneer een verzekerde fouten of nalatigheden heeft begaan waardoor derden - andere (bestuurs)leden of niet-leden - schade hebben ondervonden. Aansprakelijkheid omvat 3 elementen:

 • iemand heeft een fout begaan of zich nalatig gedragen
 • er is schade geleden
 • er is een oorzakelijk verband tussen de schade en de fout of nalatigheid.

2. Lichamelijke Ongevallen:

Sporters kunnen gewond raken of in het ergste geval zelfs overlijden ten gevolge van een sportongeval. Onder 'ongeval' wordt verstaan: 'een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde'. Deze plotse gebeurtenis en het daaruit voortvloeiend lichamelijk letsel mogen dus bv. niet te wijten zijn aan een ziekte van het lid.

Belangrijk om weten:
Naast de hogervermelde jaarverzekering die zeker het interessants en het voordeligst is voor de trefpunten en leden die regelmatig sporten, kunnen trefpunten die slechts sporadisch een sportactiviteit organiseren binnen de OKRA-SPORT+-polis ook een beroep doen op het systeem van de Verzekering Eenmalige Sportactiviteit.

Daarbij worden dan voor een eenmalige premie van minimum 15 euro die sportactiviteiten verzekerd die door het trefpunt worden georganiseerd op de dag waarvoor deze verzekering wordt aangevraagd;

Hiermee kunnen dus bijvoorbeeld ook niet-leden van OKRA-SPORT+ worden verzekerd die deelnemen aan een sportieve opendeur-dag of aan een promotieactiviteit van het trefpunt!


Wanneer ben je verzekerd?

De verzekeringspolis OKRA-SPORT+ dekt de volgende uiteenlopende sportactiviteiten: tafeltennis, badminton, lopen/joggen, netbal/vollebal, zwemmen, gym, aërobic, fietsen, wandelen, motorrijden, yoga, dansen, tennis, volkssporten (zoals biljart, petanque en kegelen), fitness en omnisport.
De polis dekt de leden tijdens alle in het kader van OKRA-SPORT+ georganiseerde sportactiviteiten op nationaal, regionaal en plaatselijk vlak.

Belangrijk om weten:

 • de polis is dus werkelijk omnisport én trefpuntoverschrijdend: ieder aangesloten lid kan in ruil voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage alle sporten beoefenen die de polis dekt en dit in alle bij deze verzekering aangesloten trefpunten.
 • de dekking geldt tevens tijdens het opbouwen of afbreken van de benodigdheden voor een sportactiviteit of -manifestatie, alsook bij de voorbereiding ervan (bv. bij het uitstippelen door de verantwoordelijken van het parcours voor een wandel- of fietstocht);
 • bovendien zijn alle deelnemers nog eens verzekerd op de weg van en naar de plaats waar de sportactiviteit plaats heeft.

Waarvoor ben je verzekerd?

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid:

De OKRA-SPORT+-polis dekt in dit luik zowel de lichamelijke schade aan derden
als de stoffelijke schade aan derden

Zijn verzekerd:

 • de burgerlijke aansprakelijkheid van de inrichter (het trefpunt, de regio of het Algemeen secretariaat) en zijn aangestelden (bv. lesgevers, begeleiders van fiets- of wandelgroepen...);
 • de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemende sporters;
 • de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruikte gebouwen of materialen, evenals voor de schade aan gebouwen met hun inhoud die slechts bij gelegenheid en tijdelijk (maximum 30 dagen per jaar) worden gebruikt of gehuurd.

Belangrijk om weten:

Net zoals de OKRA-Algemene Ledenverzekering kent de OKRA-SPORT+-polis geen franchise- of vrijstellingsclausule, behalve bij schade aan gebouwen met hun inhoud die slechts bij gelegenheid en tijdelijk worden gebruikt en gehuurd; dan wordt er per schadegeval een franchise toegepast ten belope van 10% van de schade met een minimum van 125 Euro en een maximum van 500 Euro. Verzekerden kunnen dus rekenen op de ruimste financiële tegemoetkoming!

2. Lichamelijke Ongevallen:

Deze worden altijd vergoed binnen de voorwaarden van de polis, m.a.w. wanneer het om een 'lichamelijk ongeval' (zie hoger) gaat!
De waarborg 'lichamelijke ongevallen' omvat volgende deelwaarborgen:

 • Behandelingskosten:
  Hierbij is een tussenkomst van de verzekering voorzien voor alle medisch verantwoorde kosten (dokters- en hospitalisatiekosten). Dit evenwel na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds of andere gelijkaardige (privé)verzekering. De polis bepaalt daarbij dat de Seniorensport-verzekering het 'equivalent' (= een gelijk bedrag) van het ziekenfondsaandeel zal vergoeden en dit tot een periode van maximum 75 weken.
 • Tijdelijke werkombekwaamheid:
  Hierbij is er o.a. ook een financiële vergoeding voorzien voor alle aangesloten leden (ook en vooral de alleenstaanden) die ten gevolge van een sportongeval tijdelijk niet meer in staat zijn om zelfstandig hun huishoudelijke taken te vervullen en die zich bijgevolg genoodzaakt zien om hiervoor betaalde hulp in te schakelen.
 • Blijvende invaliditeit:
  Er is ook een tussenkomst voorzien bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een sportongeval. Deze tussenkomst varieert volgens de vastgestelde invaliditeitsgraad (na consolidatie van de letsels). Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de som van 35.000 Euro, m.a.w. bij een vastgestelde invaliditeit van bv. 30 % ontvangt men dit percentage van de som van 35.000 Euro.
 • Overlijden:
  Bij het overlijden ten gevolge van een sportongeval wordt er aan de echtgeno(o)t(e) of de erfgenamen een som van 8.500 Euro uitbetaald en is er daar bovenop ook een tussenkomst in de begrafeniskosten voorzien.

 

WAARBORG BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Lichamelijke schade 12 500 000 euro
Stoffelijke schade  625 000 euro

WAARBORG LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Overlijden 8 500 euro (+ 625 euro begrafeniskosten)
Blijvende invaliditeit Op basis van 35 000 euro
Tijdelijke ongeschiktheid  Op basis van de algemene polisvoorwaarden 30 euro
Per kalenderdag (vanaf de 31ste dag en tot 75 weken na het ongeval) 5,58 euro
Behandelingskosten  Volgens het barema van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 

 
Nog enkele praktische tips

Een aangifte dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de acht dagen na het ongeval, aangegeven te worden bij : vzw OKRA-SPORT+, Dienst verzekering, Haachtsesteenweg 579, 1031 BRUSSEL. Stuur een aangifte dus nooit rechtstreeks naar DVV-Verzekeringen!

Gebruik hiertoe alleen de officieel voorhanden zijnde DVV-formulieren 'Aangifte LO' en 'Aangifte BA'. Laat bij een lichamelijk ongeval de achterzijde van het formulier (medisch attest) zeker invullen door de behandelende geneesheer.

Het dossier wordt geopend door DVV-Verzekeringen. Het slachtoffer krijgt per brief schriftelijke bevestiging van opening van zijn/haar dossier, met dossiernummer en vermelding van de contactpersoon bij DVV.

De verdere briefwisseling en contacten kunnen rechtstreeks verlopen tussen het slachtoffer en DVV-Verzekeringen. Het slachtoffer dient verder elk bewijs van doktersraadpleging, hospitalisatiefacturen of geneesmiddelenvoorschrift rechtstreeks of via vzw OKRA-SPORT+ aan DVV-Verzekeringen over te maken.